K 13 Konzola

K 13 Konzola
V 8 x s. 4,3 x d. 3,5
sl-307-konzola