K 14 Konzola

K 14 Konzola
v.12,3 x s 8,5 x d 5
sl77-konzola