K 4 Konzola

K 4 Konzola
V 19,5 x s 13,5 x d 10,5
sl-305-konzola