K 17 Konzola

K 17 Konzola
v.19,5 x s.12 x d.10
sl-304-konzola